BIČ-2013 je kumulativnog karaktera. Obuhvata podatke za ukupan period od 2002. nadalje. Pripremljen je prema istoj metodologiji koja je korišćena i prethodne godine. Izveštaj obuhvata sve predviđene podatke za 367 časopisa, od čega je za 7 po prvi put utvrđena preliminarna kategorija. Podaci o impaktu u SCindeksu dati su za dopunskih 228 časopisa koji se ne mogu smatrati naučnima prema Aktu o uređivanju naučnih časopisa MPNTR, ali su prethodno kategorizovani od strane nadležnih Matičnih naučnih odbora. Ukupno 3 časopisa nije vrednovano niti rangirano zbog gubitka kontinuiteta u publikovanju (najmanje 5 godina neizlaženja).
 
Izveštaj za 2013. godinu je instaliran na adresi http://bic-pk.ceon.rs. Kumulativni izveštaj za period 2002-2012. je i dalje dostupan svim korisnicima akademske mreže Srbije na stalnoj adresi http://scindeks-bic.ceon.rs/