U dokumentu su nudi pregled stanja u domaćoj publicistici u oblasti humanistike. Učinak u toj oblasti, meren uobičajenim bibliometrijskim pokazateljima, ocenjen je kao nedovoljan. Izneti su stavovi CEON-a o tome kakva su rešenja s evaluativnog stanovišta najproduktivnija za unapređenje učinka i uopšte razvoj domaće humanistike kao specifične oblasti od posebnog nacionalnog interesa.

U tom kontekstu je poseban značaj pridat problemu nedovoljne zastupljenosti srpskih časopisa u globalnim evaluativnim bazama (WoS/JCR i Scopus/SCImago). Ta okolnost neposredno utiče na ocenu međunarodnog učinka domaćih autora, posredno i na kvalitet domaće humanističke produkcije i, posledično, sliku o Srbiji u svetskoj humanističkoj literaturi.

Ponuđen je predlog mera za prevazilaženje aktuelnog stanja. Posebno su naznačene mere koje CEON, u okviru svog programa podrške časopisima, planira da preduzme u narednom periodu. Mere su prvenstveno usmerene na časopise iz oblasti humanistike i bliskih društvenih nauka, ali se odnose na domaće naučne časopise uopšte.

sažetak

 .pdf dokument