BIČ-2015 je kumulativnog karaktera. Obuhvata podatke za ukupan period od 2002. nadalje. Pripremljen je prema istoj metodologiji koja je korišćena i prethodne godine. Izveštaj obuhvata sve predviđene podatke za 391 časopisa, od čega je za 2 po prvi put utvrđena preliminarna kategorija.

Podaci o impaktu u SCindeksu dati su za dopunskih 119 časopisa koji se ne mogu smatrati naučnima prema Aktu o uređivanju naučnih časopisa MPNTR, ali su prethodno kategorizovani od strane nadležnih Matičnih naučnih odbora.

Ukupno 10 časopisa nije vrednovano niti rangirano zbog gubitka kontinuiteta u publikovanju (najmanje 5 godina neizlaženja), a 7 zbog povreda publicističkih standarda.

Izveštaj za 2015. godinu je instaliran na adresi http://bic-pk.ceon.rs. Kumulativni izveštaj za period 2002-2013. je i dalje dostupan svim korisnicima akademske mreže Srbije na stalnoj adresi http://scindeks-bic.ceon.rs/