U ostvarivanju svoje uloge CEON se rukovodi određenim bazičnim pretpostavkama i načelima:

  • scijentometrijske teorije: scijentometrija (bibliometrija, informetrija) je egzaktna disciplina koja je akumulirala brojna saznanja zasnovana na čvrstim podacima, ali i društvena nauka koja uspeva da razjasni društvene i psihološke činioce koji utiču na složeni predmet vrednovanja i ponašanje istraživača u ulogama vrednujućih i vrednovanih;
  • primata nalaza nad teorijama: upravljamo se rezultatima sopstvenih istraživanja i dajemo im prednost nad teorijskim generalizacijama utvrđenima izvan našeg realnog društvenog prostora;
  • poštovanja dobre evaluativne prakse: većina postupaka i procedura koje se koriste u razvijenim zemljama, posebno zemalja EU, uključujući nove članice koje su uspešne u tranziciji svog naučnog sektora, mogu se nesmetano primeniti u STD zemlji, nekada u izvornom, a nekada u prilagođenom obliku;
  • "evaluativne države", kao doktrine usmerene na uvećanje javne odgovornosti i društvene efikasnosti, koja se u oblasti nauke i tehnologije pokazuje lakše primenljivom nego u drugim delovima javnog sektora.

U svom pristupu CEON se izrazito oslanja na potencijale informatičkih tehnologija, posebno Interneta. Bez uspešne primene informetrije efikasna i efektivna evaluacija, posebno u nacionalnim razmerama, praktično je neizvodljiva u savremenim uslovima. Podaci kojima se CEON koristi su skoro isključivo javni i već dati u elektronskom obliku. Naši izveštaji takođe su javni i elektronski. Ono čime se bavimo pre se može označiti kao "e-valuacija" nego kao "evaluacija".