Svrha

U okviru ovog programa proučavamo različite oblike nedoličnog publicističkog ponašanja i pratimo njihovu učestalost u časopisima koji se objavljuju u regionu jugoistočne Evrope. Za detekciju plagijarizma koristimo profesionalne sisteme namenjene isključivo proveri naučnih radova (iThenticate), a za verifikaciju alate iz sopstvenog razvoja (Verifier). Registrujemo i slučajve fabrikovanja i falsifikovanja radova i preduzimamo mere na koje nas obavezuje članstvo u Komitetu za etiku publikovanja (COPE). Radimo i na razvoju sopstvenih metoda detekcije nedoličnog ponašanja. Posebno smo usredsređeni na izradu alata za detekciju manipulativnog citiranja,  zasnovanih na analizi teksta i citatnoj analizi. Krajnji cilj ovih nastojanja je zaštita javnog interesa, ali prvenstveno zaštita integriteta časopisa uključenih u naše programe.

Aktivnosti

U okviru ovog programa redovno se sprovode sledeće aktivnosti:

  • Proučavanje publicističkih etičkih standarda, vodiča i procedura.
  • Praćenje tipičnih oblika i slučajeva neetičkog publikovanja u svetu.
  • Učestvovanje u aktivnosti Komiteta za etiku publikovanja (COPE) i ugradnja njegovih preporuka u CEON-ov sistem vrednovanja časopisa.
  • Redovna provera incidencije plagijarizma u svim srpskim naučnim časopisima  i na uzroku časopisa koji se izdaju u regionu jugoistočne Evrope.
  • Akciona istraživanja slučajeva drastičnih povreda etičkih publicističkih normi.
  • Razvoj metoda i alata za otkrivanje plagiranja i manipulacije citatima na osnovu tekstualne i citatne analize.