Šipka Pero (2014) Metodi vrednovanja naučnih časopisa - upotreba i zloupotreba, U: Vučković-Dekić Ljiljana (Ur.), Vrednovanje nauke i naučnika, Monografije naučnih skupova AMN SLD, vol. 5, br. 1, str. 9-30, Kragujevac: Fakultet medicinskih nauka i Beograd: Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva

sažetak

 puni tekst 

Šipka Pero (2013) Bibliometric quality of Serbian journals 2002-2011: More than just a dress for success, U: P. Šipka (Ur.), Journal Publishing in Developing, Transition and Emerging Countries: Proceedings of the 5th Belgrade International Open Access Conference 2012, Beograd, Srbija, Maj 18-19, 2012, str. 161-166, Beograd: Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci

prezentacija (engleski)

 puni tekst (engleski)

Kosanović Biljana i Šipka Pero (2013) Output in WoS vs. representation in JCR of SEE nations: Does mother Thomson cherish all her children equally, U: P. Šipka (Ur.), Journal Publishing in Developing, Transition and Emerging Countries: Proceedings of the 5th Belgrade International Open Access Conference 2012, Beograd, Srbija, Maj 18-19, 2012, str. 125-137, Beograd: Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci

sažetak (engleski)                                                     prezentacija (engleski)

 puni tekst (engleski)

Subotić Siniša (2013) “Face Validity” differences between locally published and highest level international journals based on the in-text citations approach, U: P. Šipka (Ur.), Journal Publishing in Developing, Transition and Emerging Countries: Proceedings of the 5th Belgrade International Open Access Conference 2012, Beograd, Srbija, Maj 18-19, 2012, str. 37-48, Beograd: Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci

sažetak (engleski)                                                     prezentacija (engleski)

 puni tekst (engleski)

Pajić Dejan (2013) Journal classifications based on citation data: The comparison and suitability of three distance measures, U: P. Šipka (Ur.), Journal Publishing in Developing, Transition and Emerging Countries: Proceedings of the 5th Belgrade International Open Access Conference 2012, Beograd, Srbija, Maj 18-19, 2012, str. 25-35, Beograd: Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci

sažetak (engleski)                                                     prezentacija (engleski)

 puni tekst (engleski)

Šipka Pero (2012) Detekcija plagijarizma u naučnim radovima s osloncem na računar - od jednojezičkih ka višejezičkim alatima, Dan jezičkih tehnologija, Beograd, oktobar 2012.

prezentacija

Šipka Pero (2010) Vruća retorika i hladna realnost - prilog proveri opšte sociometrijsko-scijentometrijske hipoteze, Sociološki pregled, vol. 44, br. 2, str. 283-308

sažetak 

puni tekst

Pajić Dejan (2009) Ima li impakt faktor alternativu?, Zbornik radova SNTPI '09 Sistem naučno-tehnoloških i poslovnih informacija, 19-20 jun, Beograd, str. 57-60

sažetak 

puni tekst

Stanić Nikola, Sotirović Miša (2009) Sistem elektronskog uređivanja domaćih časopisa referisanih u Srpskom citatnom indeksu, Zbornik radova SNTPI '09 Sistem naučno-tehnoloških i poslovnih informacija, 19-20 jun, Beograd, str. 95-98

sažetak                                                                      prezentacija

puni tekst

Pajić Dejan (2007) Odnosi među kvantitativnim pokazateljima naučnog učinka u psihologiji i bliskim disciplinama, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet (magistarski rad)

 

 

Šipka Pero (2003) Vrednovanje časopisa na osnovu bibliometrijskih pokazatelja: opis modela i implikacije za uređivački rad, Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 2003, specijalni broj, str. 38-49 (plenarno predavanje po pozivu)

Šipka Pero (2001) EINUS - jedan model upotrebe bibliografskih informacija za vrednovanje naučnog učinka, Skupština Zajednice univerzitetskih biblioteka, Beograd, usmeno saopštenje

Kosanović Biljana i Šipka Pero (1998) BiSA: Program za vrednovanje naučnog učinka na osnovu bibliografske baze SocioFakt, Info Science, br. 1, str. 35-38

Šipka Pero (1997) Upotreba bibliografskih baza podataka u vrednovanju naučnog učinka, Godišnjak Fakulteta za fizičku kulturu Univerziteta u Beogradu, br. 9, str. 17-28

 

puni tekst 

Kosanović Biljana (1997) BiSA: Program za vrednovanje naučnog učinka na osnovu bibliografske baze SocioFakt, X Kongres psihologa SR Jugoslavije, Petrovac, 30. septembar - 3. oktobar 1997