Upotreba preferencijalnih lista u sistemu vrednovanja naučnih časopisa - Problem srpske humanistike
mart, 2016.

sažetak

 .pdf dokument

“Open SEESAmE”: A conceptual and empirical rationale behind the Southeast European scientific journal indexing and evaluation system
oktobar, 2015.

sažetak (engleski)

 .pdf dokument (engleski)

SCIndeks promenio oblik, obim i način finansiranja - Saopštenje CEON-a
mart, 2015.

sažetak

 .pdf dokument

Imamo korice, sad treba napisati knjigu: Predstavljenost naučnih časopisa Republike Srpske u elektronskoj formi
jun, 2014.

sažetak

 .pdf dokument

Postupak s nelegitimnim radovima objavljenim u časopisima referisanim u Srpskom citatnom indeksu
jun, 2013.

.pdf dokument

Legitimnost citiranja u predatorskom izdavaštvu: Slučaj proliferacije radova srpskih autora u dva bosanska časopisa indeksirana u WoS
decembar, 2012.

rezime

 .pdf dokument

Otvoreno pismo ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: Obezbedite normativni i etički integritet sistema vrednovanja istraživača
oktobar, 2012.

sažetak

 .pdf dokument

Plagijati (ne) mogu na suđenje, saopštenje u dnevnom list "Danas"
januar, 2012.

sažetak

 članak u celosti

Odnos istraživača prema inicijativi CEON-a za uvođenje nekih novih rešenja u tehnologiju vrednovanja
novembar, 2011.

.pdf dokument

Inicijativa CEON-a o unapređenju sistema vrednovanja
septembar, 2011.

.pdf dokument

Opšta merila za odabir domaćih časopisa za praćenje i vrednovanje u okviru Bibliometrijskog izveštaja o časopisima i referisanje u Srpskom citatnom indeksu
mart, 2003, inoviran aprila, 2011.

.pdf dokument

Postupak odlučivanja o odabiru časopisa za indeksiranje u SCIndeksu i vrednovanju u okviru Bibliometrijskog izveštaja o časopisima
april, 2011.

.pdf dokument

Mere protiv plagijarizma i srodnih pojava - Predlog Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj
januar, 2011.

.pdf dokument

RTD Information Systems in Serbia: Mapping and Assessment
decembar, 2009.

.pdf dokument (engleski) 

Komentar na “Javno obraćanje upravnika studijskih grupa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Nacionalnom savetu za naučni i tehnološki razvoj Republike Srbije"
decembar, 2007.

.pdf dokument 

RTD information systems in Serbia: A short report and outlines for further development
septembar, 2007.

.pdf dokument

Bibliometrijska analiza i preliminarna kategorizacija domaćih časopisa - Izveštaj Centra za evaluaciju u obrazovanju i nauci, pripremljen za potrebe Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije
mart, 2007.

sažetak

 .pdf dokument

Preliminarna analiza rezultata konkursa MNTR Vlade Srbije za osnovna istraživanja u oblasti društvenih nauka 2001/2002 - saopštenje i obrazloženje
maj, 2002.

sažetak

 .pdf dokument

Postavi ciljeve i meri progres: Evaluacija naučno-istraživačkog rada, Intervju listu "Danas"
novembar, 2001.

.pdf dokument

Nauka u Srbiji: u susret evaluativnoj državi
novembar, 2001.

.pdf dokument