CEON/CEES Research Crumbs, 01/17,  29 December 2017 DOI: http://doi.org/10.5937/cees-2017-03-1

Srpski časopisi indeksirani u WoS: Koliko oni služe domaćoj akademskoj zajednici?

Pero Šipka

Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci, Belgrade

U savremenim uslovima, kada su nam, zahvaljujući internetu, domaći i inostrani časopisi podjednako dostupni, korisnost (doprinos, utilitarnost) najvrednijih domaćih časopisa, dakle onih indeksiranih u WoS, može se vrednovati praktično samo na osnovu toga u kojoj meri u njima objavljuju domaći autori i koliko se u njima citiraju domaći časopisi. Objavljivanjem u tim časopisima autori i sami časopisi, odnosno njihovi izdavači, doprinose učinku svoje zemlje, pošto se WoS koristi kao informatička osnova za vrednovanje naučne produktivnosti zemalja.

U jednoj skorašnjoj studiji CEON-a utvrđeno je da je „nacionalni doprinos“ srpskih časopisa nizak u odnosu časopise zemalja iz šireg okruženja (Šipka, 2016). Stanje se u tom pogledu nije menjalo proteklih desetak godina, mada je procenat domaćih radova u časopisima svih ispitanih zemalja, pa tako i Srbije, u poslednjih nekoliko godina u vidnom porastu.

Fig. 1. Udeo (%) radova domaćih autora objavljen u nacionalnim WoS časopisima Srbije naspram zemalja šireg okruženja
 

EU-Jugoistok = Grčka, Kipar, Slovenija i Mađarska; EU-Balkan = Bugarska, Rumunija i Hrvatska; Balkan = Crna Gora, Makedonija, Albanija, Turska, Bosna i Hercegovina i Moldavija

Na osnovu tog, kao i nalaza nekih ranijih studija (Moed, 2002; Waltman i Van Eck, 2013), doprinos ostvaren u domaćim WoS časopisima u pomenutoj studiji isključen je iz uporedne analize učinka posmatranih zemalja. CEON će se i ubuduće držati tog načela u svojim istraživanjima. Međutim, mora se naglasiti da ovaj vid prečišćavanja rezultata nije široko prihvaćen. Stoga pitanje „nacionalnog doprinosa nacionalnih WoS časopisa“ ostaje aktuelno i otvoreno. To pitanje je i dovoljno važno da ovde zaslužuje poseban kratak komentar.

Na osnovu CEON-ovog Bibliometrijskog izveštaja o časopisima (BIČ), vidi se da se u Srbiji izdaju i časopisi koji praktično ne objavljuju radove domaćih autora. S razlogom se postavlja pitanje da li je opravdano da se takvi časopisi (su)finansiraju iz nacionalnog budžeta za nauku. U programu za sufinansiranje časopisa takav uslov se ne navodi, ali se podrazumeva da je taj izvor podrške namenjen pripadnicima domaće naučne zajednice, a ne inostranim autorima.

Ova medalja, međutim, ima i drugu stranu. U nauci, pa tako i u naučnom izdavaštvu, nema mesta „naučnom nacionalizmu“. Otvorenost za sve autore, nezavisno od toga odakle potiču, figurira i kao kriterijum za prihvatanje časopisa na indeksiranje u WoS. Uostalom, udeo radova inostranog porekla je jedno od merila „internacionalizovanosti časopisa“ koje CEON koristi u BIČ-u, doduše, kao indikator koji nije namenjen domaćim WoS, već prvenstveno preostalim domaćim časopisima. Namena mu je da ohrabri zatvorene i nedovoljno afirmisane domaće časopise da privlačenjem inostranih autora unapređuju svoj kvalitet, stiču međunarodni ugled i uvećavaju svoju uticajnost. Pri tome, internacionalizacija domaćeg izdavaštva ne sme biti shvaćena kao davanje prednosti bilo kojim inostranim autorima, već onima koji imaju visoku međunarodnu reputaciju, posebno citiranost. Napor koji uredništava ulažu na tom planu treba da zavisi i od toga da li su njihovi časopisi još uvek u fazi osvajanja međunarodne pozicije i afirmaciji ili su se već potvrdili i relativno trajno učvrstili svoj status u WoS-u.

Balansiranje između ovih složenih i međusobno suprotstavljenih zahteva trebalo bi da u časopisima zemalja u razvoju bude deo visoko razrađene politike finansirajućih i regulatornih tela. U Srbiji te dve funkcije objedinjuje ministarstvo nadležno za nauku. Ono, nažalost, takvu politiku nema ni u elementarnom obliku. Mada za to postoje svi uslovi, pokazatelji bibliometrijskog kvaliteta časopisa, poput internacionalnosti, ne koriste se za donošenje odluka o finansiranju. Obim podrške Ministarstva časopisima, navodno zavisi pored ostalog (voluminoznosti, frekventnosti, itd.) i od kategorije časopisa, što je predmet raznih manipulacija. Sredstva koja se izdvajaju za časopise pojedinačno Ministarstvo ne samo da ne objavljuje, već ne dostavlja ni ustanovama s kojima sarađuje. Praktično ih krije kao da je reč o državnoj tajni.

Reference

Moed, H.F. (2002). Measuring China’s research performance using the Science Citation Index. Scientometrics, 53(3), 281-296. https://doi.org/10.1023/A:1014812810602

Šipka, P. (2013). Bibliometric quality of Serbian journals 2002-2011: More than just a dress for success, In: P. Šipka (Ed.), Journal Publishing in Developing, Transition and Emerging Countries: Proceedings of the 5th Belgrade International Open Access Conference 2012, Belgrade, Serbia, May 18-19th, 2012, pp. 161-166

Šipka, P. (2016). Deset godina naglog rasta srpske naučne produkcije: ali šta je sa njenim kvalitetom? U: Kostic A. (Ur.) Nauka: stanje, strategija, perspektive, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, pp.33-62

Waltman, L., & Van Eck, N. J. (2013). Source normalized indicators of citation impact: An overview of different approaches and an empirical comparison. Scientometrics, 96(3), 699-716. https://doi.org/10.1007/s11192-012-0913-4


Preporučeni format citata: Šipka, P., (2017). Koliko domaći WoS časopisi služe domaćoj naučnoj zajednici?, CEON/CEES Research Crumbs, No. 2017-03-1. http://doi.org/10.5937/cees-2017-03-1


CEON/CEES Research Crumbs je edicija kratkih istraživačkih izveštaja o nalazima iz istraživačkih oblasti kojima se CEON bavi. Mogu biti pripremljeni od strane članova CEON-a ili naručena od drugih istraživača. Izveštaji sadrže kvalitetne, jednostavne i pregledne podatke, prikazane po mogućstvu u vizuelnom, dinamičkom obliku. Ako nisu originalni, podaci moraju biti razmotreni u alternativnom kontekstu i protumačeni u novom svetlu.

CEON/CEES Research Crumbs se recenziraju interno, ali ne odražavaju nužno stavove CEON-a kao institucije. Izdaju se na srpskom jeziku, engleskom jeziku ili dvojezično. Sva izdanja edicije su dostupna na sajtu Centra na adresi www.ceon.rs

 

Adresa

trnska2

Trnska 3, Beograd, Srbija

Kontakt

011/406 11 65
011/406 11 86
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radno vreme

Ponedeljak - Petak:
Od 8.30 do 17.00
PIB: 100136238
Matični broj: 17355830

Partneri

DOAJ logo
COPE logo
CROSSREF logo
OPENAIRE logo