DOI: http://doi.org/10.5937/cees-2020-12-1

Premium paket SCIndeksa – prikaz radova u HTML i interaktivnom PDF formatu

 

Dragoljub Đorđević, Biljana Kosanović, Nikola Stanić, Nebojša Šipka, Milica Antić, Tanja Dželetović, Pero Šipka

Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci, Beograd

Sažetak: Opisani su produkcija, namena i značaj HTML-a i interaktivnog PDF-a, kao dominantnih formata za publikovanje radova u savremenim časopisima. Izložene su sve prednosti HTML-a koje su ga učinile savremenim standardom. Opisane su i funkcionalnosti interaktivnog PDF-a kao nusproizvoda procesa produkcije HTML-a zasnovanog na XML-u. Zatim je dat detaljan opis primene ovih tehnologija u SCIndeksu u vidu Premiuma kao novouvedenog paketa usluga. Dat je pun opis funkcionalnosti Premiuma. Na kraju je prikazan novi izgled SCIndeksa, nastao iz potrebe da se prikaz HTML verzije radova u potpunosti integriše u postojeću aplikaciju.

Uvod

Naučni radovi su se duže od četvrt veka nudili skoro isključivo u Adobe PDF formatu (Portable document format). Nalik na štampane radove i prikladan za štampanje, kao brzo i lako deljenje putem interneta, PDF je vrlo brzo zamenio (tada) tradicionalne radove na papiru. Međutim, sa razvojem interneta, naraslim potrebama za brzim pristupom informacijama i sve širom upotrebom mobilnih uređaja PDF format se pokazao suviše statičnim i arhaičnim. Tako se jedan noviji format, HTML (Hypertext Markup Language), jezik za označavanje dokumenta za prikaz na veb pregledačima, postupno nametnuo kao standard modernog naučnog izdavaštva1,2.

HTML - značaj i funkcionalnosti

HTML je široko prihvaćen zahvaljujući brojnim pogodnostima koje pruža:

 • HTML je univerzalan format i tzv. jezik veb-a, a pravilno formatirana HTML datoteka predstavlja najlakši format kojima pretraživači poput Google Scholar-a, Binga i Google-a, mogu da pristupe i čitaju ih;
 • Interaktivnost se postiže internim i eksternim linkovima, kao i audio i video sadržajem;
 • Omogućeno je uvrštavanje primarnih podataka i priloga direktno u sam članak i više nije potrebno postavljanje njihovog sadržaja u različite repozitorijume;
 • Radovi u HTML formatu namenjeni su online korišćenju, a konverzijom u PDF format omogućeno je i offline čitanje;
 • HTML format takođe podržava i offline skladištenje sadržaja što omogućava korisniku da pristupi radu bez internet konekcije;
 • Prilagođen je pregledu na desktop i tablet računarima, kao i na mobilnim telefonima;
 • Omogućeno je brzo i lako deljenje sadržaja putem linka na društvenim mrežama što utiče na vidljivost radova;
 • HTML format zauzima manje memorijskog prostora u odnosu na PDF format;
 • Prilagodljiv je i njegov izgled i funkcionalnosti se mogu menjati i proširivati korišćenjem CSS-a i JavaScript-a.

Izrada XML-a i konverzija u HTML

Prvi korak u produkciji HTML-a je izrada XML-a (Extensible Markup Language)3. XML je jednostavan, vrlo fleksibilan format teksta izveden iz standarda ISO 8879. Uglavnom se koristi njegova verzija JATS XML, osmišljena za potrebe predstavljanja i publikovanja naučne literature na vebu. JATS format je dizajniran tako da bude nadogradiv, što omogućava izdavaču da uvodi korisne inovacije, kao i da određene funkcionalnosti prilagodi potrebama posebnih korisnika. JATS format se može konvertovati u različite formate uključujući i PDF. Njegove datoteke su mašinski čitljive i pretražive, što znači da pretraživači mogu da im pristupaju, čitaju ih i indeksiraju.

U izvedbi CEON-a citati u tekstu povezuju se i linkuju sa referencama u popisu literature, čime se ujedno vrši i njihova kontrola. Primena te procedure predstavlja zamenu za alatku nazvanu CiteMatcher, svojevremeno razvijenu u CEON-u za otkrivanje dupliranih ili necitiranih referenci. U HTML verzijama radova klikom na citat u tekstu korisnik se pozicionira na odgovarajuću referencu u popisu literature (interni linkovi), kako bi razjasnio njen odnos sa sadržajem rada. Detaljniji uvid u taj odnos ostvaruje se pristupom citiranom radu pomoću spoljnih linkova koji vode sa referenci na radove u SCIndeksu, PubMed-u, PubMed Central-u, Google Scholar-u i CrossRef-u. Reference i citati u tekstu su predstavljeni u skladu sa citatnim stilom koji časopis koristi (APA ili Vancouver). Pored referenci, linkovane su i tabele i grafikoni. Tabele i grafikoni mogu se prikazati uvećano, a tabele se dodatno mogu i preuzeti u PPT formatu.

Interaktivni PDF kao nusproizvod

XML je prikladan za konverziju u različite formate, uključujući PDF. Pritom nastaje PDF koji poput HTML-a poseduje interne i eksterne linkove zahvaljujući kojima je omogućena navigacija unutar rada i izvan njega, s povezanim dokumentima. Reč je o formatu koji se suštinski razlikuje od PDF-a i zato ga je umesno posebno označavati – kao interaktivni PDF (iPDF). iPDF je korisnički znatno susretljiviji, pa tako  i popularniji među istraživačima. S obzirom na to da je zapravo relativno jeftin nusproizvod procesa tzv. iksemelizacije, široko je prihvaćen i od strane izdavača časopisa.

Premium paket SCIndeksa

Nakon osvajanja tehnologije proizvodnje HTML-a i iPDF-a posredstvom XML-a, što predstavlja ozbiljan razvojni uspeh CEON-a, u ponudi SCIndeksa pojavio se i dodatni paket – Premium3,4,5,6. Time je SCIndeks najzad dosegao tehnološki nivo koji imaju vodeće svetske bibliografske baze i servisi. Istovremeno povećan je ugled SCIndeks časopisa u domaćem i posebno međunarodnom naučnom izdavaštvu, a posledično i njihova vidljivost i potencijalna citiranost. Uspeh CEON-a je utoliko veći što su u postupku iksemelizacije istovremeno razvijene alatke i procedure koje cenu produkcije dva novouvedena formata zadržale na minimumu u svetskim razmerama, čime su oni postali dostupni i skromno finansiranim lokalnim časopisima.

HTML verzija radova koja se nudi u Premiumu opremljena je svim funkcionalnostima koje HTML omogućava, a imaju opravdanja s obzirom na specifične zahteve i publicističku praksu domaćih časopisa. Te iste okolnosti su uvažene u koncipiranju iPDF formata Premiuma. Naime, uredništva mogu birati izgled interaktivnih PDF-ova (tradicionalni ili višebojni), mod (jednokolonski ili dvokolonski), vrstu fonta (Times New Roman ili Candara) itd 7. Na posebne zahteve uredništava, CEON omogućava i dodatne izmene u izgledu iPDF-ova, ali se one dodatno naplaćuju u zavisnosti od obima i kompleksnosti.

Za potrebe promocije Premiuma urađen je po jedan rad u HTML formatu iz većeg broja časopisa koji su izrazili interes za taj paket. Njihov popis s linkovima na ogledne radove dat je u Prilogu 1.

Inovirani interfejs SCIndeksa

Implementacijom novih formata prikaza punih tekstova u SCIndeksu, promenjen je i unapređen interfejs SCIndeksa. Svojom interaktivnošću i mnoštvom dopunskih informacija o članku, inovirani interfejs je dodatno prilagođen potrebama korisnika - istraživača.

U centralnom okviru stranice članka prikazani su metapodaci, dok format prikaza punog teksta korisnik bira klikom na određenu ikonu-link koja se nalazi iznad naslova članka (Slika 1.).

formatiSlika 1. Ikone-linkovi ka dostupnim formatima punog teksta u SCIndeksu

Prikaz punog teksta u HTML formatu (Slika 2.) otvara se u SCIndeksu na istoj strani, neposredno ispod prikazanih metapodataka. Sadrži proširive tabele, grafikone, linkovane reference itd.  U levom okviru dat je interaktivni sadržaj samog članka koji je uvek vidljiv i dostupan, bez obzira na to u kom je delu HTML-a korisnik pozicioniran, čime je omogućena laka i brza navigacija. Zahvaljujući grafičkoj kontroli (mouseover, hover) sve reference su korisniku odmah vidljive u samom tekstu, što dodatno olakšava korišćenje rada.

htmlformatSlika 2. Prikaz HTML formata punog teksta u SCIndeksu

Prikaz članka u inoviranom SCIndeksu obogaćen je dopunskim metapodacima (Slika 3.), poput tipa recenzije, datuma o prijemu rada, reviziji i prihvatanju, prethodnom publikovanju (Online First), datumu publikovanja (štampane verzije časopisa ili verzije na sajtu izdavača), kao i datumu publikovanja u SCIndeksu.

dopunskimetapodaciSlika 3. Dopunski metapodaci članka u SCIndeksu

Dodatno, lista povezanih SCIndeks članaka (onih koji s tekućim člankom dele najveći broj citiranih referenci), sada se prikazuje tako da se najrelevantniji radovi nude na vidnom mestu, u desnom okviru, da bi preostali bili dostupni na linku u nastavku (Slika 4.).

povezaniclanciSlika 4. Povezani članci

Uvedena je i opcija deljenja osnovnih metapodataka članka na društvenim mrežama. Korisnicima je omogućena i korisna opcija “Prikaži na oba jezika”, koja im omogućava da simultano  vide metapodatke i na drugom jeziku (srpskom ili  engleskom), da bi nakon pregleda, takođe jednim klikom, mogli i da ih ponovo “sakriju”. (Slika 5).

deljenjeSlika 5. Deljenje metapodataka na društvenim mrežama i prikaz metapodataka na oba jezika

Uveden je bedž za Altmetric koji obezbeđuje uvid u praćenje online događaja u vezi sa objavljenim člankom (poput pominjanja na Twitter-u, preuzimanja u okviru Mendeley, citiranja u člancima na Vikipediji i sl.), kao i bedž za Dimensions, gde je prikazan broj citata koje je članak ostvario u toj bazi (Slika 6.).

bedzeviSlika 6. Bedževi za Altmetric i Dimensions

 Sadržaj Premium paketa opisan je na odgovarajućoj stranici SCIndeksa (Moj časopis). Kada se obuhvati sve što obezbeđuju Standardni i Profesionalni paketi, Premium nudi sledeće funkcionalnosti/usluge:

 

Funkcionalnosti
Pretraga naslova, ključnih reči, sažetaka, autora radova, citiranih autora referenci: SCIndeks
Pretraga i preuzimanje punog teksta radova: Repozitorijum SCIndeksa
Konverzija metapodataka u format za preuzimanje od strane drugih servisa: OAI PMH
Normalizacija projekata navedenih u zahvalnicama: FundRef
Dodela identifikatora autorima: ORCID
Dodela DOI oznake i održavanje trajnog pristupa punom tekstu: CrossRef
Normalizacija referenci na osnovu normativnih baza (CrossRef, Medline, SCIndeks) i njihovo pridruživanje korpusu za prebrojavanje citata
Onlajn integracija metapodataka: funkcije "citirani autori", "citirani naslovi", "citirano u", "povezani članci" i "link na citirani rad"
Bibliometrijski izveštaj o časopisima: rangiranje časopisa na deset pokazatelja uticajnosti i devet pokazatelja bibliometrijskog kvaliteta; ispunjenost publicističkih i etičkih standarda; kategorizacija časopisa
Metrika članka: citiranost u SCIndeksu, CrossRef-u i Dimensions-u; broj poseta i preuzimanja punog teksta; broj pominjanja na društvenim mrežama (Altmetric)
Servis za onlajn uređivanje: SCIndeks Asistent [1]
Prethodno publikovanje članaka (Online First): SCIndeks Asistent
Podrška kvalitetu članaka: MindTrap [2], RevRev [3], CrossCheck [4]
Puna podrška licenciranju i indeksiranju u DOAJ: P&LSS - definisanje izdavačkih politika; priprema prijave; komunikacija sa DOAJ evaluatorima; po prijemu, kreiranje i redovno polaganje XML-a metapodataka članaka da bi se indeksirali u DOAJ i reindeksirali u bazi Dimensions
Publikovanje istraživačkih podataka i dodatnog materijala: Figshare
Podrška predlaganju recenzenata od strane autora podnetih rukopisa [5]
Prijava za indeksiranje u WoS: Prospects Analysis and Application Preparation (PAAP) - selekcija časopisa sa najboljim izgledima za prihvatanje na osnovu intenzivnog praćenja i dopunske evaluacije; naknadne reaplikacije
Prijava za indeksiranje u Scopus: Prospects Analysis and Application Preparation (PAAP) – selekcija časopisa sa najboljim izgledima za prihvatanje na osnovu intenzivnog praćenja i dopunske evaluacije; prethodna evaluacija; komunikacija sa evaluativnim timom Scopusa; konačna prijava; naknadne reaplikacije
Konsultacije o strateškom razvoju časopisa: preporuke o jeziku publikovanja, formatu časopisa, politici recenziranja i legitimnim tehnikama za povećanje uticajnosti
Publikovanje HTML verzije radova: interno i eksterno povezani citati/reference; tabele i grafikoni sa mogućnošću uvećanja; za medicinske časopise indeksirane u PubMed Central: priprema i redovno polaganje XML-a radova da bi se publikovali u HTML formatu
Publikovanje interaktivne PDF (iPDF) verzije radova: standardni dizajn CEON-a, s mogućnošću odabira izgleda (tradicionalni ili višebojni), moda (jednokolonski ili dvokolonski), vrste fonta, itd.; interno i eksterno povezani citati/reference
[1] onlajn prijavljivanje, recenziranje, priprema za štampu i publikovanje radova
[2] upozoravanje autora rukopisa i uredništva na nelegitimne reference u radu (koje potiču iz povučenih/ispravljenih radova i lažnih/predatorskih časopisa)
[3] ocenjivanje kvaliteta recenzija od strane uredništva i njihove korisnosti od strane autora rukopisa
[4] prevencija plagijarizma (CrossCheck/iThenticate)
[5] opciono, ako to uredništvo želi

Tabela 1: Funkcionalnosti Premium paketa

Za Premium medicinske časopise koji se indeksiraju u PubMed Central-u CEON isporučuje XML članaka u posebnom obliku8. Primer prikaza metapodataka jednog takvog časopisa u toj bazi  (Journal of Medical Biochemistry) dat je na slici 7. Pun tekst radova u produkciji CEON-a dostupan je na odgovarajućim stranicama, npr. ovde.

pmcSlika 7. Prikaz SCIndeks časopisa u PubMed Central-u

Literatura:

 1. Brown, A. (2003). XML in serial publishing: Past, present and future. OCLC Systems & Services, 19, 149–154.
 2. Hoekman, A. (1999) Journal Publishing Technologies: XML, http://www.msu.edu/~hoekmana/WRA%20420/ISMTE%20article.pdf.
 3. Wusteman, J. (2003). XML and e-journals. OCLC Systems & Services, 19, 125–127.
 4. Cui, B., Chen, X. (2010), An improved hidden Markov model for literature metadata extraction. In: Advanced Intelligent Computing Theories and Applications, 6th International Conference on Intelligent Computing, pp. 205–212
 5. Giuffrida, G., Shek, E.C., Yang, J. (2000) Knowledge-based metadata extraction from postscript files,  ACM DL, pp. 77–8
 6. Huh, S. (2014). Journal Article Tag Suite 1.0: National Information Standards Organization standard of journal extensible markup language. Sci. Ed. 1, 99–104
 7. O’Gorman, L. (1993) The document spectrum for page layout analysis. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 15(11), 1162–1173
 8. Zou, J., Le, D.X., Thoma, G.R. (2010), Locating and parsing bibliographic references in HTML medical articles. IJDAR 13(2), 107–119

Prilog 1. Ogledni radovi

Časopis

Link

1. Engrami

shorturl.at/jxyJM

2. Journal resuscitatio Balcanica shorturl.at/iyFG8
3. Archive of Oncology shorturl.at/uxF04
4. Scripta Medica shorturl.at/alrQ7
5. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo shorturl.at/ezQUW
6. Vojnosanitetski pregled shorturl.at/ceIVX
7. The University Thought - Publication in Natural Sciences shorturl.at/nFHV8
8. Ratarstvo i povrtarstvo shorturl.at/bxELW
9. Specijalna edukacija i rehabilitacija shorturl.at/kqDSZ
10. Turizam shorturl.at/DGJRY
11. Vojnotehnički glasnik shorturl.at/clmBS
12. Glasnik Advokatske komore Vojvodine shorturl.at/lnBQV
13. Politeia shorturl.at/aoxzJ
14. Psihološka istraživanja shorturl.at/coCHL
15. Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini shorturl.at/bjmQU
16. Journal of Agricultural Sciences (Belgrade) shorturl.at/dxFOX

 

Adresa

trnska2

Trnska 3, Beograd, Srbija

Kontakt

011/406 11 65
011/406 11 86
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radno vreme

Ponedeljak - Petak:
Od 8.30 do 17.00
PIB: 100136238
Matični broj: 17355830

Partneri

COPE logo
CROSSREF logo
OPENAIRE logo